Regulamin – SD Rules

REGULAMIN  SD Wersja Polska  

 

1.0 Kwalifikacje:

1.1 100 potwierdzonych dywizji dla wszystkich europejskich krajów, Krajowe HQ może zdecydować inaczej w wyjątkowych okolicznościach.

1.2 W krajach spoza Europy, Krajowe HQ podejmie decyzję.

2.0 Częstotliwości:

2.1 11 metrów, wszystkie rodzaje modulacji. Należy zauważyć, że Grupa Sugar Delta radzi każdemu członkowi, aby używać radioodbiorników RTX zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju.

2.2 Grupa nie będzie odpowiedzialna za członków, którzy nie przestrzegają prawa ich krajów.

3.0 Dywizyjne Karty Flagowe QSL:

3.1 Dywizyjne Karty Flagowe mogą zostać wydrukowane jedynie przez Dywizyjne HQ, QSL Managera danych członków albo HQ SD. Jednakże,

3.2 Członkom zezwala się,  aby drukować osobiste nie flagowe karty QSL pod warunkiem, że wszystkie loga są zaaprobowane w Regulaminach SD i przez Miejscowe HQ.

3.3 ” Stary styl” logo nie może być używany. Grupa SD nie będzie ponosić odpowiedzialności za działania członków używających materiałów ze starym logo. W stosunku do tych, którzy łamią tę zasadę będą wszczęte czynności dyscyplinarne.

4.0 Znaki Rozmówcy i osób funkcyjnych

4.1 Członkowie mają prawo być członkami innych grup radiowych. Jednak nie jest dozwolone aby jakakolwiek osoba funkcyjna Grupy Sugar Delta, była osobą funkcyjną w innej grupie.

4.2. Znak wywoławczy nie może być przeniesiony na inną osobę w okresie krótszym niż jeden rok, dotyczy to również unitów z jednym lub dwoma zerami.

5.0 Biuro QSL / QSL Managerowie:

5.1 Tylko członkowie żyjący poza Europą, albo w Najbardziej Poszukiwanych Krajach, mogą poprosić  QSL Biuro / Managerów, o opiekę nad pocztą QSL.

5.2 Jedynym wyjątkiem od reguły jest sytuacja, która spowodowałoby znaczne problemy z miejscowymi władzami dla jakiegokolwiek członka przy bezpośredniej wymianie QSL.

6.0 Osoby Funkcyjne:

6.1 Wszystkie osoby funkcyjne muszą być demokratycznie wybrane przez członków. Mianowania mogą zostać zmienione w każdej chwili, gdy większość członków nie mających braku zaufania do osoby funkcyjnej tego zażąda.

6.2 W celu wyboru krajowego Koordynatora i HQ muszą być zorganizowane demokratyczne wybory. Jest to przeprowadzone w formie pocztowego głosowania i winno być zorganizowane w taki sposób, żeby przewodniczącym wyborów  był obdarzony szacunkiem członek grupy mieszkający poza daną Dywizją.

6.3 Jeżeli w Dywizji brak jest członków startujących w wyborach, Międzynarodowe SD HQ wyznaczy reprezentanta w celu administrowania i dozoru w danej dywizji.

6.4 Nie jest dozwolone, aby jakikolwiek członek z mniej niż 2 letnim stażem członkowskim, był mianowany na miejsce w HQ Dywizji. Jakiekolwiek wyjątki od tej reguły MUSZĄ uzyskać zgodę przez HQ SD  ZANIM jakiekolwiek wybory będą przeprowadzone..

6.5 We wszystkich przypadkach, Międzynarodowe SD HQ woli, aby w poszczególnych dywizjach pojawili się kandydaci do wyborów.

7.0 R. I. P / Ciche Unity:

7.1 Z jednym wyjątkiem, w żadnym wypadku nie będzie zezwolone ponowne wykorzystanie unitów R. I. P / Cichych Unitów. Jedyny wyjątek od tej reguły to sytuacja, gdzie współmałżonek (Mąż albo Żona), albo rodzeństwo (Siostra, Brat, Syn albo Córka) ma ochotę używać unitu R.I.P/Cichego Unitu.

7..2 Jakakolwiek prośba  w sprawie  ponownego użycia Cichego Unitu musi uzyskać zgodę Międzynarodowego SD HQ.

8.0 Sprawy Dywizyjne:

8.1 Wszyscy członkowie są proszeni, aby przestrzegać procedury: Członkowie do Dyrektorów, Dyrektorzy do Koordynatorów, Koordynatorzy do HQ SD. Jeżeli jakiś problem powstaje w Dywizji, która posiada HQ, członek musi, w pierwszej kolejności, skontaktować się ze swoim dyrektorem, aby naszkicować naturę problemu, jeśli dyrektor nie jest zdolny do rozwiązania problemu, powinien skontaktować się z Koordynatorem. Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany na poziomie Koordynatora, problem może być skierowany do Międzynarodowego SD HQ / Super Komitetu.

8.2 Decyzje Międzynarodowego SD HQ / Super Komitetu są ostateczne.

9.0 Renewale i Członkostwo na rok 2010

9.1 Wszyscy członkowie opłacają corocznie renewal ? nie ma ?bezpłatnego? członkostawa.

9.2 Wszyscy członkowie Sugar Delta, bez względu czy są Założycielami czy Członkami Honorowymi, MUSZĄ wnieść odpowiednią opłatę za renewal, chyba że SC SD zwolni osobę z płatności w dowód uznania za pracę zrobioną dla / w imieniu grupy.

9.3 Renewale płacone bez HQ mogą być uregulowane przez QSL Managera.

9.4 Renewale płacone bez HQ i bez QSLM powinny być wysłane do Skarbnika Międzynarodowego – Pierrota 14SD058 na ten adres e-mail paypal: payment@sugar-delta.org. lub na rachunek bankowy SD podany w Directory.

9.5 Wszystkie płatności skierowane do Pierrota MUSZĄ zawierać znak członkowski, datę i imię / znak nadawcy.

9.6 QSL Managerowie MUSZĄ wysłać renewale swych członków przez swoje Krajowe HQ. Z jedną listą dla wszystkich – znikną problemy związane z renewalem i otrzymywaniem wielu list. Jeżeli na miejscu nie ma żadnego Krajowego HQ, wtedy płatności powinny zostać wysłane zgodnie z punktem 9.5.

9.7 Krajowe HQ wysyła zatem pełną informację o członkach Dywizyji  i członkach, którzy mają QSL Managera do Zespołu Directory i wysyła odpowiednie opłaty renewali do Światowego Skarbnika.

9.8 Wszystkie płatności renewali MUSZĄ dotrzeć do Światowego Skarbnika przed określoną datą.

10.0 Opłata za wejście do Grupy i Procedura Rejestracji:

10.1 Nowy Członek dołącza do Grupy.

10.2 Krajowe HQ albo QSL Manager MUSZĄ wysłać Informację o nowym członku do zespołu Directory i wtedy wysyłają opłatę(y) do Skarbnika Światowego SD Pierrota 14 SD 058. To powinno zostać wysłane przez Paypal do: payment@sugar-delta.org i musi zawierać znaki członków, znak nadawcy i HQ.

10.3 Gdy Światowy Skarbnik otrzyma opłatę za członkostwo, poinformuje jak najszybciej zespół Directory.

10.4 Zespół Directory ogłosi wtedy nowe członkostwo (normalnie tego samego dnia albo nazajutrz)

10.5 Nowy Członek ma wtedy prawo używać swego znaku Sugar Delta.

10.6 Przestrzeganie tej procedury umożliwi FTP i drukowanemu Directory poprawne i natychmiastowe uaktualnienie.

11.0 Ostatecze terminy związane z Directory:

11.1 Krajowe HQ i QSL Managerowie oraz Członkowie, którzy płacą bezpośredno renewal MUSZĄ  przestrzegać ostatecznego terminu dla wejścia do Directory.

11.2 Jakikolwiek renewal otrzymany przez Światowego Skarbnika po dacie ostatecznego terminu będzie uważany jako spóźniony.

11.3 Jakakolwiek informacja związana z renewalem, otrzymana przez zespół Directory po 30 września 2010 nie będzie umieszczona w Directory.

12.0 SUPERVISORZY:

12.1 Międzynarodowe SD HQ wprowadziło supervisorów dla Centralnej i Południowej Ameryki:

12..2 Dla hiszpańskojęzycznych Dywizji, Tito 11 SD 001 i Carmen 30 SD 126 będą supervisorami informującymi wszystkich Członków SD o wydarzeniach w SD. Tito i Carmen zorganizują renewale, będą zajmować się nowymi prośbami o członkostwo i będą organizować wybory tam, gdzie to możliwe i dozwolone ( zależne od punktu 6.2).

12.3 Celem Międzynarodowego SD HQ jest zachęcenie dywizji, aby stały się niezależne przez swe Krajowe HQ i zachęcenie do bezpośredniej wymiany QSL.

12.4 Dla francuskojęzycznych Dywizji, 136 SD 136 Francis będzie supervisorem  informującym wszystkich Członków SD o wydarzeniach w SD. Francis zorganizuje renewale, będzie zajmować się nowymi prośbami o członkostwo i będzie organizować wybory tam, gdzie to możliwe i dozwolone ( zależne od punktu 6.2).

12.5 Supervisorzy mogą w każdej chwili zostać wyznaczeni przez Międzynarodowe SD HQ dla innych obszarów, jeżeli są konieczni.

13.0 Wybory Krajowego HQ:

13.1 Dywizje mające więcej niż 6 członków mają prawo, by utworzyć Krajowe HQ i przeprowadzić wybory ( zgodnie z punktami 6.2 i 6.4).

13.2 Wszyscy wyznaczeni kandydaci do oficjalnych Dywizyjnych funkcji MUSZĄ być członkami nie mniej niż 2 LATA.

13.3 Po wyborach nowy Krajowy HQ będzie zachęcał do bezpośrednie wymiany QSL , szukał nowych członków i działał na Forach Międzynarodowego HQ SD.

13.4 Jeżeli wybory nie będą mogły zostać z jakiegoś powodu przeprowadzone, punkt 6.3 stosuje się odpowiednio.

14.0 “Zaspane” osoby funkcyjne

14.1 Międzynarodowe SD HQ usunie ze swej pozycji osobę funkcyjną, która nie wykonuje swych obowiązków w najlepszym interesie grupy albo jej członków.

14.2 O ile Międzynarodowy SD HQ uzna za stosowne usunąć osobę funkcyjną ze swej pozycji, osoba ta wraca do swego oryginalnego znaku (unitu).

14.3 Międzynarodowe SD HQ zastrzega sobie prawo wyznaczenia innej osoby chwilowo odpowiedzialnej, do czasu przeprowadzenia nowych wyborów ( zależne od punktów 6.2 i 6.4).

15.0 QSL Managerowie:

15.1 Każdy członek może stać się QSL Managerem udowadniając, że ma na to czas i pieniądze.

15.2 Wymagana jest zgoda Krajowego i Int. HQ SD przed oficjalnym powołaniem na SD QSL Managera..

15.3 Nie zezwala się QSL Managerom, by prowadzić operatorów w krajach Unii Europejskiej, które mają członków bezpośrednio wymieniających QSL. Operator chcący dołączyć do grupy SD powinien skontaktować się z członkiem w danej dywizji (o ile jest) i spytać, czy może użyć ich skrytki pocztowej i zapłacić za koszty.

15.4 QSL Manager MUSI poinformować zespół Directory i Światowego Skarbnika i opłacić opłaty członkowskie zanim wydane zostanie ogłoszenie o nowym członkostwie.

15.5 Procedura o nowym członkostwie jest przedmiotem punktów 10.0 – 10.6

15.6 Zezwala się QSL Managerom aktywacji Zero, I.O. T. A.  i  DX, by poprosić o kontrybucję kosztu opłaty pocztowej.

15.7 Niie zezwala się, by prosić o kontrybucję dla dla S. E. S.( chyba, że zostanie wyrażona zgoda przez HQ SD ).

15.8 Zezwala się QSL Managerom Członków SD, by poprosić o dobrowolną kontrybucję kosztu opłaty pocztowej.

15.9 Gdy opłata pocztowa nie powinna przekroczyć  $1.00, można poprosić o I. R. C (Międzynarodowy Kupon Pocztowy).

15.10 QSL Managerowie są proszeni aby nie używać podwójnych/potrójnych kart QSL,  to zmniejszy koszty opłaty pocztowej.

15.11 QSL Managerowie MUSZĄ wysyłać renewale wszystkich swych członków przez swój własny Krajowy HQ ( jeśli taki jest)

15.12 Jeżeli nie ma na miejscu żadnego Krajowego HQ, płatności powinny zostać wysłane bezpośrednio do Światowego Skarbnika zgodnie z punktami 9.7 albo 9.10

16.0 Unity zerowe:

16.1 Zerowy unit może zostać wydany dla każdego członka, który był członkiem nie mniej niż przez pięć ciągłych lat.

16.2 Zerowy unit może zostać wydany dla każdego członka, który był osobą funkcyjną grupy przez okres nie krótszy niż dwa lata.

16.3 Każda prośba o (nowe) Zero MUSI być złożona w czasie renewalu. Normalnie jest to wrzesień, więc można to umieścić w Directory.

16.4 Gdy Directory zostanie wydrukowany, członek może używać Zerowego unitu.

16.5 Jeżeli członek, który ma zerowy numer odchodzi z grupy albo nie odnawia swego członkostwa przez więcej niż 1 rok,  traci ten zerowy unit i po kolejnym roku ten unit będzie dostępny dla jakiegoś innego członka upoważnionego do zerowego unitu. O ile członek, który wcześniej posiadał numer zerowy zechce ponownie dołączyć do grupy, decyzję o ponownym przyznaniu numeru zerowego pozostawia się Krajowemu HQ, o ile ten numer jest nadal wolny.

16.6 Krajowe HQ może odmówić wydania unitu zerowego,  jednak musi o tym poinformować International SD HQ podając ważny powód tej odmowy.

17.0 – Unity 00:

17.1 Podwójny zerowy unit  jest przyznawany Krajowym Zespołom HQ, aby pokazać Operatorów / Członków, którzy są osobami funkcyjnymi w Dywizji, to nie dotyczy dyrektorów. Jeśli osoby funkcyjne odchodzą ze swych funkcji w HQ, wracają do poprzednich unitów; wyjątkiem są członkowie ? założyciele grupy, mający prawo zachowania 00 unitu. (proszę o porównanie z punktem 4.2)

17.2 Na 00 unit MUSZĄ się zgodzić wszyscy HQ Dywizji przed jego wydaniem.

17.3 Jeżeli jakaś osoba funkcyjna z Podwójnym Zerowym unitem nie wykonuje swych obowiązków, wtedy Międzynarodowe SD HQ rości sobie prawo do zastosowania punktu 14.0.

18.0 – Regulamin Forum:

18.1 Każdy członek SDDXNET, SDDIRECTORY, HQ INT SD, COMMITTEE SC & WSZYSTKICH Krajowych Forów MUSI przestrzegać regulaminu forum.

18.2 Każdy członek, który kompromituje grupę przez używanie języka wulgarnego, stwarzając kłopoty albo obrażając w  jakiś inny sposób będzie na stałe usunięty.

18.3 Każda informacja odnośnie DX powinna zostać wysłana tylko do SDDXNET.

18.4 Każda inna informacja, która nie zawiera Informacji DX powinna zostać wysłana do poprawnego forum.

18.5 Wszystkie posty do WSZYSTKICH Forów SD MUSZĄ być w języku angielskim, chyba, że forum jest jednym z Forów Krajowych.

18.6 Wszystkie posty / wiadomości MUSZĄ zawierać znak nadawców.

19.0. – Aktywacje

Członek planujący przeprowadzenie aktywacji ZERO, DX, IOTA, SES lub innego znaku, niż jego własny MUSI poinformować o tym Światowego Managera Zespołu Aktywacji Marco 1 SD 001. Czynność ta MUSI być zrobiona przed rozpoczęciem aktywacji. Da to czas na weryfikację i autoryzację aktywacji.

20.0. – Koszty

Koszt wstąpienia do Sugar Delta to 120 zł. W tej kwocie jest:
-pełny renewal na dany rok
-składka krajowa
-50 szt. kart QSL ( rożne wzory jakie w danej chwili posiada Material Manager – 161SD326 )
Direktory wysyła osoba odpowiedzialna z “Directory Team” po tym jak na konto World HQ wpłyną pieniądze od polskiego koordynatora

SD RULES  English version

SD HQ RECOMMENDS using SD callsign for every QSO

 

Rules & Guidelines may change, be added or Amended at any time,

please check the web site for a full update of Rules & Guidelines

The directory and updates are (c)All rights reserved. Copy, reproduction, sale and/of upload on other sites are totally prohibited except on sugar-delta.org, sugar-delta.fr and sugardeltabelgium.tk.

 

1.0 – Qualifications

1.1 100 confirmed divisions for all European countries; a National HQ may use its discretion in exceptional circumstances.

1.2 In countries outside of Europe, national discretion shall apply.

2.0 – Band Plan

2.1 11 metres, all modes. Please note that the Sugar Delta Group advises every member to use RTX radio sets within the laws and regulations of their country.

2.2 The group will not be held responsible for members who fail to abide by their countries’ laws and regulations.

3.0 – QSL Divisional Flag Cards

3.1 Divisional Flag Cards must only be printed by a Divisional HQ, the members’ QSL manager or SD HQ. However, QSL Managers may NOT print the QSL Cards with their management details or the details of the operator under his/her management if the SD HQ is supplying or purchasing the QSL Cards concerned.

3.2 Flag QSL Cards printed by QSL Managers for private member use or print management details on the QSL Card will not be refunded by the SD HQ if any management changes happen.

3.3: QSL Managers may request help with sponsorship with a NEW SD Division flag card that has not in the past had any SD Members, These QSL cards will be held in SD HQ Stock and drawn by the manager when needed to confirm the cards received   for confirmation of contact.

3.4 Members are permitted to print personal non flag QSL cards providing that all logos follow SD Regulations and are approved by the Local HQ.

3.5 The “old style” logo MUST NOT be used, the SD Group WILL NOT be held responsible for the actions of its members using OLD Logo SD Materials.(Disciplinary action will be taken to those who do not comply to this rule)

4.0 – Call Signs & Officials

4.1 Who are Officials: Co-ordinators, Directors, SD HQ Officials, Divisional HQ Officials, QSL Managers, Contest Managers & any other person officially representing the SD Group.

4.2 Members are permitted to hold membership in other radio groups. However, it is not permissible for any official of the Sugar Delta Group to be an official of any other group.

4.2a  Some divisional HQs have rules in place to safeguard existing members and the SD Group regarding Membership

4.3 A call sign cannot be re-issued to another member for at least 1 year, this includes a zero unit number and double zero unit numbers.

5.0 – QSL Bureau / QSL Managers

5.1 Only members living outside of Europe, or in a Most Wanted Country, may request the QSL Bureau / Managers to manage QSL mail.

5.2 The only exception to the rule is a situation where it would cause significant problems with local authorities for any member to QSL Direct.

5.3 Inactive members under management that have NOT been active over the period of the year should not continue under management the following year (This does not apply to those that pay a renewal)

5.0 – QSL Bureau / QSL Managers

5.1 Only members living outside of Europe, or in a Most Wanted Country, may request the QSL Bureau / Managers to manage QSL mail.

5.2 The only exception to the rule is a situation where it would cause significant problems with local authorities for any member to QSL Direct.

6.0 – Officials

6.1 All officials must be democratically elected by the members. Appointments can be changed at any time where there is a majority vote by the members concerned of no confidence.

6.2 A Democratic Election must be organised to elect a countries’ Coordinator and its HQ. This will be carried out in the form of a postal ballot and shall be organised in such a way so that the adjudicator is a respected member living outside of the division concerned.

6.3 If the Division fails to nominate any members for the election, the SD International HQ shall appoint a representative to administer and supervise the division concerned.

6.4 It is not permissible for any member with less than 2 years membership to nominate themselves for a position within a

divisional HQ. Any exception to this rule MUST be approved by the SD HQ BEFORE any election is held.

6.5 In all cases, the SD International HQ would prefer that nominees put themselves forward and have an election.

6.6. Officials responsibilities, The Coordinator is responsible for all his members in the division he controls of which includes: Renewals, Reprimands, New Members, his /her Division QSL Managers, Divisional Flag QSL Cards & materials, Division members trophies for winning any contest’s (money will be refunded for the cost of the trophy by SD HQ). The Coordinators & Directors must read and follow all SD Rules & Guidelines set in the current SD World directory.

7.0 – R.I.P / Silent Key Unit numbers

7.1 With one exception, under no circumstances will the re-issue of unit numbers of R.I.P / Silent Key Members be allowed. The one exception to this rule is where a spouse (Husband or Wife), or sibling (Sister, Brother, Son or Daughter) wishes to take the unit number in remembrance of the silent key.

7.2 Any application for re-issue a silent key unit number must be approved by SD International HQ.

8.0 – Divisional Matters

8.1 All members are requested to follow the procedure: Members to Directors, Directors to Coordinators, And Coordinators to SD HQ. If any problem arises within a division with a HQ, the member must, in the first instance, first contact his / her director to outline the nature of the problem, should the director be unable to solve the problem, he should contact the Coordinator. If the problem cannot be solved at Coordinator level, the problem may be referred to the SD International HQ / Super Committee.

8.2 The decision of the SD International HQ / Super Committee shall be final.

9.0 – Renewals & Membership 

9.1 All members will pay for renewal there will no longer be any free membership

9.2 All Sugar Delta Members, whether they are Founder or Honorary Members, MUST pay the appropriate renewal fee unless the SD SC has exempt the payment in recognition of work done for / on behalf of the group.

9.3 Renewals without a HQ can be paid via their QSL Manager.

9.4 Renewals without a HQ and without QSLM should be sent to the International Treasurer Pierrot 14SD007 via this pay pal e-mail address: payment@sugar-delta.org. or via the Sugar Delta Bank account as stated in the directory.

9.5 All payments made to Pierrot MUST show the members call sign, date and the name / call sign of the sender.

9.6 QSL Managers MUST send their members’ renewals via their National HQ. This is to have one list for all will avoid confusion of renewals and will avoid the receival of different lists. If there is no National HQ in place, then payments should be sent as per Rule 9.5.

9.7 The National HQ shall then send all information of the Divisional members and the members that have a QSL Manager to the Directory Team and send the appropriate renewal fees to the World Treasurer.

9.8 All Renewal payments MUST reach the World Treasurer by the announced date.

10.0 – New Membership Payment and Enrolment Procedure

10.1 A New Member joins the Group.

10.2 The division HQ or QSL Manager MUST First send all information to the Supervisor of the division concerned “if any” and then to the Directory team, once all have been informed the members fees then must be sent to Pierrot 14SD007 this should be sent via PAYPAL to payment@sugar-delta.org  and MUST include the renewal members call sign and the call sign of the member or HQ.

10.3 Once the World Treasurer has received the fee for the membership he shall then inform the directory team as soon as possible.

10.4 The Directory team will then announce the new membership (normally the same day or next day)

10.5 The New Member is authorised then use his / her Sugar Delta call sign.

10.6 Following this Procedure will enable the FTP and Paper Directory to be updated immediately and correctly.

10.7. If you fail to follow the above procedure the New member will be announced as FAKE!

10.8 local Divisional HQs will vet all applicants in first instance , before admission to the group is granted, to safeguard its

existing members , and the SD Group.

11.0 – Directory Deadlines

11.1 Divisional HQ & QSL Managers or Members who renew direct MUST respect the deadline set for entry into the Directory.

11.2 Any renewal not received by the World Treasurer by the deadline date shall be deemed as being late.

11.3 Any renewal information received by the Directory team after the 30th of September 2015 will NOT be entered into the Directory.

12.0 – Supervisors

12.1 Supervisors for Central and South America have been introduced by SD International HQ:

12.2 For Spanish Speaking Divisions, other than 30, 34, & 49… Tito 11 SD 001will be Supervisor keeping all SD Members Informed of SD affairs. Tito will organise renewals, deal with new membership requests and will organise elections where possible and appropriate (Subject to Rule 6.2).

12.3 It is the aim of SD International HQ to encourage the divisions concerned to become independent with a National HQ and to encourage QSL Direct.

12.4 Supervisors may be appointed by SD International HQ into other areas if deemed appropriate and / or

necessary at any time.

13.0 – Divisional HQ Elections

13.1 Divisions with more than 6 members shall be eligible to form a National HQ and hold elections (Subject to Rules 6.2 & 6.4).

13.2 All nominees for official Divisional positions MUST have been a member for not less than 2 YEARS.

13.3 Following the election, the new Divisional HQ shall encourage QSL Direct, shall seek new membership and shall be ACTIVE on the International SD HQ Forums.

13.4 If an election cannot be carried out for any reason, Rule 6.3 shall apply.

14.0 – Sleeping Officials

14.1 The SD International HQ shall remove from his / her position, any official who does not carry out their duties in the best interests of the group or the members.

14.2 Should the SD International HQ deem it necessary to remove an official from their position, the member will revert to their original call sign.

14.3 The SD International HQ reserves the right to appoint another person in charge temporarily until new elections are carried out (Subject to Rules 6.2 & 6.4).

15.0 – QSL Managers

15.1 Any member may become a QSL manager providing the member has the time and the finances to do so.

15.2 The approval of the Divisional and SD HQ is required BEFORE becoming an SD Official QSL Manager.

15.3 It shall not be permissible for QSL Managers to manage operators in the EU Countries that already have members that QSL direct in the division concerned. Should an operator want to join the SD group, he should contact a member in the division concerned (if any) to ask if he / she can use their PO Box and pay towards the cost.

15.4 QSL Managers MUST inform the directory team and the World Treasurer and pay the fees for membership before any announcement is made of the new membership.

15.5 The procedure for new membership is subject to Rules 10.0 – 10.6

15.6 It is permissible for QSL Managers of a Zero, I.O.T.A  & DX activations to request a contribution towards the cost of postage.

15.7 It is NOT permissible to request any contribution for an S.E.S.( unless authorized by the SD HQ ).

15.8 It is permissible for QSL Managers of SD Members to request a $2 contribution to help towards the cost of postage.

15.9 Should the postage become in excess of $2.00 should be requested.

15.10 QSL Managers are requested to avoid using double / triple qsl cards as this will reduce postage costs.

15.11 QSL Managers MUST send all their members’ renewals through their own Divisional HQ (IF ANY)

15.12 If there is no National HQ in place, payments should be sent directly to the World Treasurer as per Rule 9.7 or 9.10

15.13.  Flag QSL Cards sponsored by the SD HQ MUST not include QSL Managers info or the private name or call sign of the operator concerned, they must ONLY have a blank space for the use of a stamp of the QSL Manager using them, we would like the same for any QSL Cards used under management however if the QSL Manager decides to print private Flag QSL Cards and include his/her info then this will be the responsibility of the manager to pay and the QSL Cards will NOT be refunded if for any reason there is a QSL Manager change.

15.14. QSL Managers are responsible for: Confirming ALL QSL Cards received for the member he/she manages, responsible for sending ALL QSL Cards received to the member he/she manages, responsible for keeping communications with or the member he/she manages.

15.15. All QSL Managers MUST supply at least 5 of each Divisional Flag QSL Card they manage to Andy 26 SD 005 The Blacklist manager, this also includes any ZERO, DX & IOTA QSL Cards.

15.17: QSL Managers can ONLY Manage divisions within the area they represent and should only manage same speaking members: French speaking members under a French speaking QSL Manager, Spanish speaking members under a Spanish speaking QSL Manager Etc

15.18: If a division is under a QSL Manager and a new member joins in the same division, the new member WILL be under the same QSL Manager

15.19: Independent QSL Managers (1 person) can ONLY Manage a Maximum of 15 divisions.

15.20: QSL Managers resignations, the divisions will be re-assigned by the SD QSL Manager supervisor to other QSL Managers and follow 15.17 guidelines where possible if for any reason a QSL Manager resigns from his/her position.

15.21: SD QSL Managers  represent SD Members only, it is forbidden for any SD QSLM to represent any other Groups.

16.0 – Zero Numbers

16.1 A zero unit number may be issued to any member who has been a member for not less than five continuous years.

16.2 A zero number may be issued to any member who has been an official of the group for a period of not less then two years.

16.3 Any request for a (new) Zero Number MUST be made at the time of the renewal date. This is normally around September so it can be entered into the directory.

16.4 Once the directory has been printed the member can then use the Zero number.

16.5 If a Member who has a zero number leaves the group or fails to renew their membership for more than 1 year, Then the zero unit number will become available to other members in the division concerned, the National HQ of the division concerned will have the final decision whether or not to re-instate the zero unit number to a returning member if it is still available.

17.0 – 00 Unit Numbers

17.1 A Double Zero unit number is given by SC to the National HQ Teams to show Operators / Members who is an Official in the Division concerned, this does not include directors. If the official leaves his/her position within the HQ then they will revert back to their original unit number, only original Founder Members can retain their 00 unit number.

Please see 4.2.

17.2 00 Unit numbers MUST be agreed by all the Division HQ before it is approved.

17.3 If any official with a Double Zero number fails to perform his / her duties, then the SD International HQ reserves the right to apply Rule 14.0.

18.0 – Forum Rules

18.1 Any member of the SDDXNET, SD DIRECTORY, SD INT HQ, SC COMMITTEE & ALL National Forums MUST follow the forum rules.

18.2 Any member found to be bringing the group into disrepute by using bad language, making trouble or insulting any other member will be removed indefinitely.

18.3 Any information regarding DX should be sent only to SDDXNET.

18.4 Any other information that does not include DX Information should be sent to the correct forum.

18.5 All posts to ALL SD Forums MUST be in the English Language unless of course the forum concerned is one of a National Forum, like Spain, France etc.

18.6 All posts / messages MUST include the senders’ call sign.

18.7 Anyone wishing to be present in the International forum SDDXNET must provide an e-mail address where it is clearly indicated his callsign SD, like XXXsdXXX@gmail.com

19.0 – Activations – World Activation Team Manager

Team: 14SD110 Alain – 26SD117

1.0 – Permission:

for all activations: Ø – DX – IOTA – LOTA – MOTA –  SOTA – Most Wanted country PORTABLE activity  you must request permission  to World Activation Manager Team,

The activation can be considered for the record only after the release of permission and of the call-sign write to:

world_activation_manager@sugar-delta.it

Remember,without authorization will be not valid.

2.0 – Proofs:

If within thirty (30) days we don’t receive any proofs , the activation will be considered not valid.

The activator or his Qslmanger  have to provide to us:

– logbook ;

– photos and videos ;

– air- ferryboat -train / ticket ;

– GPS tracking ;

– receipts ;

– direct mail (  where is it possible )

3.0 – Internet:

Log on line is allowed only on SD websites

is forbidden use any forum or cluster to confirm qso, the main forums and clusters will be monitored

The WAM  recommend, before and during activations, greatest caution in publishing in the net on photos, video or other material that may cause danger to the safety of the operators

In case of non-compliance to the rules indicated above, the WAM has the power to invalidate the activation

4.0 – Suffixes: 

XXXSD/Ø : First activation ( new one ). Such a suffix can be awarded once. (only if a minimum of 1000 contacts are not achieved it can be used again). And can also be re-activated if a RARE (DECIDED BY THE WAM TEAM) division has been inactive by an SD Member after 5 years, this ONLY Applies if the division concerned has NOT activated a DX Activation.

XXXSD/DX : Such a suffix can be used not more than three times , then it can be portable. (If a minimum of 1000 contacts are not achieved it can be used again). It can also be activated again if the division has not had an active SD Member for more than 3 years.

IOTA – LOTA – MOTA : The references will be assigned according to the RSGB list and where possible according to the National Radio Associations.

20.0 – Directory

The directory and updates are (c)All rights reserved. Copy, reproduction, sale and/of upload on Internet (SD or non-SD websites) are totally prohibited except on sugar-delta.org sugardeltabelgium.tk and sugar-delta.fr.

Topics, which content affects the whole group, could only be published on several websites by local webmasters AFTER they got the OK from the HQI.

21.0 – Contests

21.0 Under no circumstances is it permissible for any Sugar Delta member either prior to or during any contest to spot (for either for themselves or any other participant), or to arrange schedules or arrange QSY frequencies or to attempt to self spot, arrange schedules or arrange QSY frequencies on any forum or internet cluster or by any other communication method whatsoever.

21.1 Under no circumstances is it permissible for any Sugar Delta member either prior to or during or subsequent to any contest to give, receive or exchange, or to attempt to give, receive or exchange any progressive number via any internet cluster or forum or by any other communication method whatsoever.

21.2 Under no circumstances is it permissible for any Sugar Delta member either prior to or during or subsequent to any contest to give, receive or exchange or to attempt to give, receive or exchange any QSO information that was not received during the QSO via any internet cluster or forum or in any other communication method whatsoever.

21.3 Rules 21.0, 21.1 & 21.2 shall apply to Sugar Delta members regardless of whether any contest is organised by the Sugar Delta Group or not.

21.4 Any member found in breach of rule 21.0, 21.1 or 21.2 will be immediately disqualified and may face disciplinary action.

21.5 Rules 21.0 – 21.2 shall apply equally to non Sugar Delta members taking part in contests organised by the Sugar Delta Group.

21.6 Any non Sugar Delta member participating in any contest organised by the Sugar Delta Group found in breach of rule 21.0, 21.1 or 21.2 will be disqualified.

21.7 The Contest Manager shall reserve the right to bar any person found in breach of rules 21.0, 21.1 & 21.2 from future

participation in any contest organised by the Sugar Delta Group for a period not exceeding two years.

21.8 The Contest Manager’s decision will be final.

22.0 – Remote controls – Internet 

Contacts with remote controls or via Internet are NOT valid for contest or confirm by QSL Card. Operator using a remote station needs to announce it regullary on the frequency and on the clusters.

23.0 – Expulsion of a member

The Sugar Delta Groups  Super Committee reserves the right to remove any member or Official whatsoever,  if it is found that the member or Official behaviour falls below the standard expected of the Sugar Delta Group.

Reasons for Expulsion (Non exhaustive)

  1. a) Threatening behaviour to other SD Members with, Mental, Verbal or Physical abuse.
  2. b) Threatening or actually posting sensitive Sugar Delta   Information to none related SD Forums or Social media.
  3. c) Openly criticize other SD Officials without reason.
  4. d) Foul language in either forums or by Radio
  5. e) Bringing the group into disrepute
  6. f) Refusing to Follow Sugar Delta Rules & Guidelines

The member or Official will be suspended and will have the opportunity to defend his / her actions before any decision of expulsion is taken by the SC.

24.0 – Super Comitee & International HQ

Super Comitee Members : 1sd001 – 3sd001 – 4sd032 – 11sd001 – 14sd007 – 16sd001 – 26sd005 – 26sd117 – 30sd001 – 35sd002  – 50sd001 – 161SD002 – 163sd001 – 163sd003

International HQ members : 1sd001 – 2sd001 – 3sd001 – 9sd001 – 11sd001 – 11sd035 – 13sd108 – 14sd007 – 16sd001 – 19sd115 – 19sd614 – 25sd125 – 26sd005 – 26sd019 – 26sd117 – 29sd001 – 30sd001 – 35sd002 – 41sd001 – 50sd001 – 56sd010 – 56sd011 – 68sd001 – 91sd010 – 108sd001 – 161sd002 – 163sd001 – 163sd003