Black List

Zasady generalne umieszczania stacji na CZARNEJ LISCIE SD PL

1. Stacja może być umieszczona na czarnej liscie po spełnieniu następujacych warunków (wszystkie warunki musza być spełnione łacznie):
a) od dnia wysłania karty QSL upłynęło min. 6 m-cy (dla stacji okolicznosciowych pracujacych w dłuższych okresach czasowych, czas liczony jest od dnia wysłania, jednakże nie wczesniej niż od dnia zakończenia pracy w eterze.
b) po okresie 6 m-cy zostało wysłane (droga pocztowa lub mailowa):
– ponaglenie do stacji lub QSL Menadżera stacji,
– powiadomienie Black List Managera (nie jest bezwzględnie wymagane) i ewentualnie dotyczy jedynie grup SD (163SD001 Richard) i AT (1AT028 Salvatore),
c) w ciagu kolejnych 3 m-cy wystapiła następujaca sytuacja, w której stacja lub QSL Menadżer:
– nie dokonał przesłania karty QSL,
– nie odpowiedział droga pocztowa lub mailowa na ponaglenie.

2. Zgłoszenie stacji lub QSL Menadżera na czarna listę powinno zawierać następujace informacje:
– pełna nazwa stacji wraz z imieniem operatora (nadawca),
– pełna nazwa stacji wraz z imieniem operatora (odbiorca),
– QSL Menadżera (o ile prowadzi wysyłkę kart QSL w imieniu stacji),
– datę i godzinę łacznosci,
– numer progresywny (o ile został nadany),
– częstotliwosć i raporty radiowe,
– datę wysłania karty QSL,
– datę wysłania ponaglenia,
– ewentualne uwagi zwiazane z umieszczeniem na czarnej liscie.

3. Decyzję o umieszczeniu stacji lub QSL Menadżera podejmuje Polish Black List Manager, po weryfikacji przesłanego zgłoszenia w terminie nie pózniejszym niż w ci?gu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. Decyzję o umieszczeniu stacji lub QSL Menadżera może zmienić w terminie 14 dni od przesłania do członków Polish HQ jedynie jednogłosna decyzja Polish HQ.

5. W przypadku braku jednomyslnosci decyzja o umieszczeniu wraz z wpisem stacji lub QSL Menadżera jest anulowana.

6. O decyzji umieszczeniu stacji na Polish Black List informowany jest Black List Manager grup SD i AT (163SD001 Richard dla grupy SD lub 1AT028 Salvatore dla grupy AT).

Pozostałe zasady

1. Wpis może być anulowany w przypadku odesłania karty QSL po dokonaniu wpisu na czarn? listę , przy czym samego wpisu nie usuwa się, a wprowadza informację o dacie otrzymania karty QSL ( i ewentualnym ponownym przesłaniu dodatkowej kontrybucji). Zapis otrzymuje barwę zielona.

2. Załacznikiem do czarnej listy jest również wykaz stacji żadajacych kontrybucji w postaci walut obcych lub kuponów IRC, w sytuacji gdy postanowienia regulaminowe grupy (dot. jedynie SD i AT) stanowia wyraznie, że w miejsce walut obcych wystarczy kupon IRC (w ilosci 1 szt.), w miejsce walut obcych i kuponów IRC wystarczy SASE lub kontrybucja jest mnożona razy 2, 3, itd.

3. Realizujac pkt. 2 informację przesyła się do Polish Black List Managera, który konsultuje zasadnosć umieszczenia stacji lub QSL Managera w załaczniku do czarnej listy z Polish HQ.

4.Poland Co-ordinator konsultuje zasadnosć umieszczenia stacji lub QSL Menadżera z 34SD017 Peter dla grupy SD lub 1AT084 Giorgio dla grupy AT.

5.Pozytywny wynik konsultacji powoduje umieszczenie stacji lub QSL Menadżera w załaczniku do czarnej listy.

BLACK LIST MANAGER 161SD142 Marek email:sd142@tenbit.pl